Kecskerégen - Kecskeméten régen
Kecskerégen - Kecskeméten régen

Adatkezelési Tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény szerinti társadalmi egyeztetés keretében résztvevő személyek részére

     1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, A SZEMÉLYES ADAT ÉS AZ ÉRINTETT FOGALMA

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán Adatkezelő:

Magyar Talajjavító Szövetség

Székhelye: 7624 Pécs, Báthory u. 20. TT5.

Adószám: 19342124-1-02

E-mail: info@talajjavitoszovetseg.hu

Az adatkezelés tényleges helye: 7624 Pécs, Báthory u. 20. TT5.

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

     2. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: 2010. évi CXXXI. törvény)

     3. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSEINEK JOGALAPJA

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, amely szerint a személyes adatok kezelésére akkor kerülhet sor, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak, megnevezések megfelelnek a GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározottaknak.

     4. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK

Az Adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba, illetve nemzetközi szervezethez.

     5. AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSEINEK A CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét – visszaigazolás küldése, a 2010. évi CXXXI. törvény 11. § (1) bekezdése szerint elkészítendő összefoglaló és a véleményezők listájának közzététele, valamint a 2010. évi CXXXI. törvény 12. §-ában meghatározott utólagos véleményezés céljából – kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában kezeli.

     6. AZ ADATBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt személyes adatok biztonságát garantálják, és megakadályozzák azok jogosulatlan megismerését, megváltoztatását, továbbítását, továbbá a jogosulatlan adathozzáférést vagy a jogosulatlan adatkezelést.

Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott informatikai rendszerei és az azokat érintő adatkezelési folyamatok megfelelnek a GDPR 32. cikkének előírásainak.

     7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGOSULTSÁGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóság igénylésére.

Az Érintett a GDPR 15-22. cikkében foglaltaknak megfelelően jogosult az Adatkezelőtől a Szolgáltatásokkal összefüggésben bármilyen információ kérése esetén jogosult a tájékoztatásra. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférésre és jogosult arra, hogy az adatkezelés során másolatot kérjen személyes adatairól.

Az Érintett joga van arra, hogy bármely időpontban tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, beleértve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és (1) bekezdés g) pontja szerinti, az adatkezelés céljához kötődően történő kezelés, továbbá a GDPR 9. cikk (2) bekezdése alapján történő kezelés elleni tiltakozását is.

Az Érintett az adatkezelés elleni tiltakozását a kormányzati [Adatvédelmi Osztályon] vagy az érintett részére kiadott papíron megteheti a jogszabályban meghatározott címeken vagy elektronikus levélben az info@am.gov.hu e-mail címen keresztül.

Az Érintett jogosult arra, hogy a GDPR 77. cikk szerint panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Az Érintett jogosult arra, hogy a kormányzati [Adatvédelmi Osztály]hoz forduljon jogorvoslatért. Az Adatkezelő minden kérelemről és panaszról haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül értesíti az Érintettet.

AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA

Az Adatkezelő a beérkezett véleményekkel kapcsolatos adatokat, nevezetesen a véleményező nevét, elektronikus levélcímét, az észrevételeket és véleményeket a jogszabályok előkészítése és közzététele céljából kezeli.

Az Érintettek adatait a Magyar Talajjavító Szövetség feldolgozó szervezeti egységei, kizárólag az adatkezelés céljára, a beérkezett véleményekkel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelő által biztosított adatvédelmi intézkedésekkel a személyes adatok bizalmasak és sértetlenek maradnak.

Ez a tájékoztató a 2010. évi CXXXI. törvény előírásainak megfelelően készült és rendelkezésre áll az Érintettek számára a Magyar Talajjavító Szövetség irodájában, valamint a Magyar Talajjavító Szövetség honlapján (www.talajjavitoszovetseg.hu).

Jelenleg érvényes: 2023. december 11.

Magyar Talajjavító Szövetség

“Ne feledd, a talajon nem csak állsz, hanem élsz is!”
Dr. Stefanovits Pál
© 2023, Minden jog fenntartva. A weboldalt készítette az ABHolding
crossmenu